ความรับผิดชอบต่อสังคม – Corporate Social Reponsibility : CSR

Posted: กันยายน 3, 2010 in การจัดการทั่วไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR)

กรรมการและพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทำความเข้าใจ และจะยึดถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้หลัก CSR นำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 Mandatory Level : ข้อกำหนดทางกฎหมาย
• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
บริษัทมุ่งหวังที่จะให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทให้ความสำคัญในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึง การปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในเรื่องของการยื่นแบบภาษีและการชำระภาษีซึ่งจะต้องกระทำภายในเวลาที่กำหนด ถูกต้องครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้ว

• ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และข้อตกลง เงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิใด ๆ ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกกรณี
การใช้ระบบ Company Software ในการทำงานในแต่ละวันของกรรมการและพนักงานบริษัทจะต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ ห้ามทำซ้ำ Software เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง
พนักงานที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง การชดเชยความเสียหาย และโทษทางแพ่งหรือทางอาญา ดังนั้นบริษัทจึงใช้จรรยาบรรณมาช่วยเป็นหลักในการรับผิดชอบต่อสังคม หลักจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

• การรักษาความลับและความซื่อสัตย์
หลักการในเรื่องของความซื่อสัตย์ได้มีส่วนขยายไปถึงในเรื่องของการรักษาความลับของข้อมูลซึ่งบริษัท ได้ให้คำมั่นหรือสัญญาไว้ว่าจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งจะใช้กับกรณีที่บริษัทได้รับหรือรับทราบข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาใด ๆ ของบริษัท
กรรมการ และพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องเก็บรักษาความลับที่มีต่อบริษัทของลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับบริษัท (Suppliers) หรือคู่ค้าทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทได้หลุดพ้นจากหน้าที่ในการรักษาความลับดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามหลักจริยธรรมองค์กรฉบับนี้

ขั้นที่ 2 Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดถือความอยู่รอดของบริษัทและการให้ผลตอบแทนต่อหุ้นกับหุ้นส่วนโดยใช้การบริหารการจัดการแบบมืออาชีพมาเป็นเครื่องมือ ผสมรวมกับการใช้ธรรมาภิบาล,จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติมโตได้

ขั้นที่ 3 Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct)

• ความซื้อสัตย์และเชื่อถือได้
เนื่องจากความซื่อสัตย์ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความเชื่อถือและความไว้วางใจ หากบริษัทไม่ได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจแล้ว บริษัทก็ย่อมจะประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงต้องบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ อันได้แก่ การได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าของบริษัท ดังนั้น กรรมการและพนักงานของบริษัทจึงจำเป็นต้องยึดถือความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และความถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าของบริษัท

• ให้ความเคารพนับถือผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
กรรมการและพนักงานของบริษัทจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ดังเช่นที่ตนต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเอง ดังนั้น จึงจำเป็นที่ทุกคนในบริษัทจะต้องให้ความเคารพนับถือต่อบุคคลใด ๆ ก็ตามที่บริษัททำการติดต่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

• ยุติธรรมและไม่แบ่งแยก
ความยุติธรรม ความอดทน ความเคารพยำเกรงผู้อื่น และความเสมอเท่าเทียมนั้นจัดเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีอยู่ในองค์กร การแบ่งแยกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชนชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ ศาสนา อายุ เชื้อสาย หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทอย่างร้ายแรง

• ความถูกต้องในการเก็บบันทึกข้อมูลของบริษัท
ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทจะต้องถูกจัดเก็บรักษาและทำการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และตรงต่อเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลทุกประเภท เช่น ข้อมูลด้านคุณภาพ ข้อมูลด้านความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
สมุดและรายงานด้านการเงินและการบัญชีทั้งหมดของบริษัทจะต้องแสดงถึงธุรกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน และห้ามจัดทำข้อมูลเท็จหรือคลาดเคลื่อนโดยเด็ดขาด

• ข้อมูลภายในและข้อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทห้ามพนักงาน และกรรมการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยพนักงาน และกรรมการ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน โดยควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน รวมถึงห้ามพนักงาน และกรรมการ เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใด ๆ ที่เป็นความลับของบริษัท พนักงาน และกรรมการมีหน้าที่ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง โดยบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าพนักงาน และกรรมการได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย

• เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ
นโยบายของบริษัท คือ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในขณะเดียวกันบริษัทจะไม่นำวิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน รวมทั้งห้ามมิให้มีการลักลอบขโมยหรือใช้ข้อมูลใด ๆ ที่สำคัญ ข้อมูลทางการค้า หรือความลับทางการค้าซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือทำการล่อลวงหรือกระทำการใดให้พนักงานลูกจ้างเดิมหรือลูกจ้างปัจจุบันของบริษัทดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้น ๆ ให้แก่บริษัท
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติงาน การดำเนินการ และการตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ และพนักงานบริษัทจะเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ห้ามกรรมการ และพนักงานของบริษัทนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อก่อให้เกิดความเกี่ยวพันทางด้านการเงินกับผู้จัดหาวัตถุดิบหรือ สินค้าให้กับบริษัท (Suppliers) ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ คู่ค้า หรือคู่แข่งของบริษัท

• การสื่อสารที่ดีสำหรับบริษัทและสังคม
บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผย การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ห้ามการสื่อสาร การตีพิมพ์ ประกาศ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่ไม่เป็นจริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรือทำลายชื่อเสียงของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
การสื่อสารทุกครั้ง ต้องใช้ภาษาและน้ำเสียงที่สุภาพ และไม่ทำให้ภาพพจน์และชื่อเสียงของบริษัทต้องเสื่อมเสีย

• การคุกคาม
บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคามใด ๆ บริษัทจะทำการสืบหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง เมื่อได้รับรายงานถึงเหตุการณ์ หรือ พฤติกรรมใดที่ขัดต่อแนวปฏิบัติ และหากเป็นจริง จะส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย
รูปแบบต่าง ๆ ของการคุกคาม ได้แก่
1. การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ความ หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
2. การคุกคามทางกาย เช่น ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ขู่จะทำร้ายร่างกาย
3. การคุกคามที่มองเห็นได้ เช่น การสื่อข้อความก้าวร้าว อากัปกิริยา หรือรูปภาพที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง
4. การคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายและวาจาอื่น

• การห้ามเล่นการพนัน ,การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด
ห้ามพนักงานครอบครอง ซื้อ ขาย ขนย้าย ดื่ม หรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นตามใบสั่งแพทย์) ในพื้นที่ของบริษัท ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในพื้นที่ของบริษัท

ขั้นที่ 4 Voluntary Level : ความสมัครใจ (Voluntary Action)
บริษัทฯดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารธรรมาภิบาล,จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความสมัครใจ ทั้งตัวองค์กร, คณะผู้ผู้ถือหุ้น ,คณะผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับโดยใช้ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณธรรม ถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในขณะเดียวกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศ ความมุ่งมั่นดังกล่าว ต้องเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของกรรมการ และพนักงานทุกคน และแสดงออกอย่างชัดเจน ทั้งโดยวาจา การกระทำ และการวางตัว การแสดงออก ด้วยความเคารพ ความใส่ใจ และความกระตือรือร้น จะต้องปรากฏชัดในการติดต่อกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้การบริการต่อหน้า การพูดคุยทางโทรศัพท์ หรือการติดต่อด้วยจดหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s